Om Romania

romania_small13Nøkkeltall

Befolkning: 21,4 millioner (Eurostat)

Størrelse : Omtrent som UK – 237.500 km 2

Politikk: ”Orange revolution” i desember 2004 endret regjeringssammensetning og satte fart i reformarbeidet.

President: Traian Basescu

Regjering: Koalisjon mellom 4 partier

Ressurser / Næring:

  • Gass, kull, olje, trevirke, jernmalm, salt, vannkraft
  • Aluminiumsproduksjon, blyproduksjon, bilindustri, tekstilindustri, jordbruk

Tekstilindustrien anses ofte som Romanias viktigste næring. Romania var tidligere ett av landene som eksporterte mest klær og tekstiler til EU. Landet har dessuten stor produksjon av maskiner, biler og elektrisk utstyr, og jordbruksvarer som frukt og grønnsaker er også viktige eksportvarer. I Romania sysselsetter landbruket fortsatt nær 30 prosent av arbeidstakerne, selv om jordbruk står for kun 12 prosent av BNP. Tjenesteytende næringer står bare for litt over halvparten av Romanias BNP.

Historie

Romania var under kommunistisk styre fra 1947 til 1989 etter at kommunistpartiet ble landets eneste parti i 1947 som følge av sovjetisk påtrykk. Kommunistpartiet nasjonaliserte næringslivet og jordbruket som ble kollektivisert, samtidig som de satset på industrialisering av tungindustri ettersom Romania har rike naturforekomster, herunder gass, olje, kull, jernmalm blant andre.

I 1965 overtok Nicolae Ceausescu, makten i landet. Ceausescu begynte straks arbeidet med å markere Romania som uavhengig stat i forhold til daværende Sovjetunionen. Ceausescu ble populær både internt i Romania og i den vestlige verden for sin motstand mot Sovjet, helt til han begynte sitt prosjekt for at Romania skulle være et fullstendig selvberget og lukket land. Samtidig med at Ceausescus styre ble mer og mer nasjonalistisk og lukket, fikk hans “økonomiske eksperiment” katastrofale følger for Romania. På 1980 tallet slet Romania i tung motgang, og det var mangel på mat og øvrige konsumentvarer. Det var også stort forfall i helsevesenet og streng energirasjonering.

Da Gorbatsjov begynte sin reformpolitikk på midten av 1980-tallet, ble Romania stadig mer isolert og interessen fra vesten ebbet ut. Dette bidro til stor misnøye blant befolkningen i Romania, og i 1989 falt det kommunistiske styret i en rekke østeuropeiske land inkludert Romania.

Ved valget i 1990 ble Iliescu president, og under hans regime ble det etablerte et stabilt parlamentarisk styre. Landet tok flere skritt i retning av markedsøkonomi, men mottok færre utenlandske investeringer enn forventet og økonomien ble preget av dette. Iliescu ble gjenvalgt som president i 1992, men tapte i 1996 for den ikke-sosialistiske opposisjonen ledet av Emil Constantinescu. Forholdene blant folk flest forverret seg i denne perioden, og ved valget høsten 2000 ble Iliescu igjen valgt som president.

Både Iliescus parti og opposisjonen arbeidet for at Romania skulle komme med i EU og NATO. Romania ble EU-medlem fra 1/1-2007. Det arbeides kontinuerlig for å utvikle økonomi og lovverk for å oppfylle kravene fra EU, og NATO-medlemskapet i 2002 var et viktig skritt på veien til EU medlemskap.

I november 2004 var det igjen valg til parlamentet, noe som endte med “Oransje revolusjonen” i desember samme år. “Oransje revolusjonen” endret regjeringssammensetningen, og satte ytterligere fart i reformarbeidet. I 2004 ble Traian Basescu valgt som ny president. Bacescu leder landet i dag og styrer med en koalisjonsregjering satt sammen av 4 partier.

Økonomiske rammebetingelser

I de siste årene før finanskrisen gav de økonomiske reformene positive utslag i den rumenske økonomien med en gjennomsnittlig realvekst (BNP) på over 6 % pr år i perioden 2001 til 2008. Den økonomiske vekstraten i Romania årene før finanskrisen vært blant de aller beste i Øst Europa. Romania ble medlem av EU i januar 2007 og dette har medvirket til økt BNP-vekst frem til finanskrisen.

EU-medlemskapet har blant annet bidratt til:

  • Ytterligere økonomisk vekst og økt handel med EU.
  • Lavere inflasjon og lavere renter - gradvis harmoniseringsprosess mot felles euro.
  • Forbedrede finansieringsmuligheter for investorer.
  • Lavere marginer til bankene, samt økt belåningsgrad.
  • Lavere Inflasjon og rentenivå.
  • Økt priser på realaktiva på grunn av lavere og mer stabile renter.

Frem til 2003 var det ikke reelle muligheter for finansiering av boligeiendom i Romania, som følge av bl.a. manglende grunnbok og pantesikkerhet. Fast eiendom er imidlertid i dag fullt ut akseptert som panteobjekt for bankene, og det har derfor vokst frem gode finansieringsmuligheter for private kjøpere av fast eiendom. Dette førte til en kraftig økning i etterspørselen av boligfinansiering i perioden frem til finanskrisen, og det var hovedsakelig den sterkt voksende middelklassen som leder an i utviklingen. Ser man på samlet boliglån i prosent av BNP de siste årene ligger Romania på absolutt bunnivå. Det er forventet at på det tidspunkt finansmarkedene normaliserer seg vil vekst i utlån trolig være med på å stimulere boligmarkedet i vesentlig grad. Det forventes derfor at boligprisene også vil vokse i takt med økt utlån fra bankene.

Finanskrisen og tiden etter

Etter år med økonomisk fremskritt i landet ble Romania på lik linje med mange andre land rammet av finanskrisen på slutten av 2008 med etterfølgende resesjon. Den positive utviklingen i økonomien stoppet opp og ble til dels reversert, bankene ble restriktive i sin utlånspolitikk og den generelle usikkerheten spredde om seg. I eiendom fikk vi et betydelig prisfall fra toppåret 07/08 og omsetningen av nye boenheter falt i takt med økende økonomisk uro.  I tiden etter denne krisen har bankenes utlånspraksis normalisert seg noe og prisnivået på nye boenheter har stabilisert seg, dog på et lavere nivå enn i toppåret. Omsetningstakten av leiligheter i vårt fokusområde Bucuresti er fortsatt lav, dette skyldes blant annet kundenes usikkerhet rundt egen økonomi og fortsatt innskrenkede muligheter for boliglån. Det er derfor positivt å registrere at regjeringens tiltakspakke “First home Program” nå er etablert og utvidet vedrørende størrelse på garantert lånebeløp.

I Bucuresti finnes det under normale økonomiske forhold et fundamentalt avvik mellom behov og tilbud av nye boenheter. Dette avviket har bygget seg opp i årene før, under og etter finanskrisen. Sistnevnte krise førte til at flere boligprosjekter ble kansellert eller satt på vent i denne tiden. Det er nærliggende å tro at etterspørselen etter nye boligenheter holdes kunstig nede og at en rekyl i etterspørsel/prisnivå kan forventes når eiendomsmarkedet normaliseres. Når en slik “normalisert tilstand” kan inntreffe er vanskelig å tidfeste.

Makronyheter fra Romania og Buchuresti

Last ned dagens nyhetsbulletin fra Romania.

Nyhetsbrev fra Romania Invest

Last ned våre nyhetsbrev.

Be Igloo

Vår rumenske salgsportal

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Romania Invest AS

Karenslyst Allé 2,
0278 Oslo, Norway

Tlf.: +47 22 44 77 04
Fax: +47 22 44 77 44
E-post: post@romaniainvest.no